Všeobecné obchodní podmínky společnosti Jana Černá - ELEKTRO SOLID, IČ: 15078728, se sídlem Svatoslavova 28, 140 00  Praha 4

1. Preambule

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále též „VOP“) platí pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese eshop.elektrosolid.z (dále jen „e-shop“), který je provozován společností Jana Černá - ELEKTRO SOLID, IČ:15078728, se sídlem Svatoslavova 28, 140 00 Praha 4, (dále jen „Prodávající“).

Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

Tyto VOP upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „Smlouva“) uzavírané mezi Prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „Kupující“) prostřednictvím e-shopu Prodávajícího provozovaného na webové stránce eshop.elektrosolid.cz.

Prodávající je výrobcem a dodavatelem domácích spotřebičů (dále také jako „zboží“).

Tyto VOP upravují vztahy v oblasti prodeje zboží mezi Prodávajícím a jeho zákazníky (dále jen „Kupující“).

Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Kupující podáním objednávky potvrzuje, že se seznámil s těmito VOP, které tvoří nedílnou součást Smlouvy, a že s nimi souhlasí. Na tyto VOP je Kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.

2. Definice

1. Prodávající

Prodávajícím je společnost Jana Černá - ELEKTRO SOLID, IČ:15078728, se sídlem Svatoslavova 28, 140 00 Praha 4.

2. Kupující

Kupujícím je spotřebitel nebo podnikatel.

Spotřebitelem je fyzická osoba, která při uzavírání a plnění kupní smlouvy s Prodávajícím nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání. Spotřebitel při zahájení obchodních vztahů předává Prodávajícímu pouze své kontaktní údaje, nutné pro bezproblémové vyřízení objednávky, popřípadě údaje, které chce mít uvedeny na nákupních dokladech. Právní vztahy Prodávajícího se spotřebitelem výslovně neupravené těmito VOP se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a zák. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, oba v platném znění, jakož i předpisy souvisejícími.

Podnikatelem se rozumí:

 • osoba zapsaná v obchodním rejstříku (především obchodní společnosti),
 • osoba, která podniká na základě živnostenského oprávnění (živnostník zapsaný v živnostenském rejstříku),
 • osoba, která podniká na základě jiného než živnostenského oprávnění podle zvláštních předpisů (sem patří např. svobodná povolání jako advokacie apod.), a
 • osoba, která provozuje zemědělskou výrobu a je zapsána do evidence podle zvláštního předpisu.

Právní vztahy Prodávajícího s Kupujícím, který je podnikatel, výslovně neupravené těmito VOP ani Smlouvou mezi Prodávajícím a Kupujícím se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, jakož i předpisy souvisejícími.

Individuální Smlouva Prodávajícího s Kupujícím je nadřazena obchodním podmínkám.

3. Zpracování osobních údajů

Při registraci v e-shopu a při objednávání zboží je Kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené u jeho uživatelského účtu je Kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené Kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

Veškeré nakládání s osobními údaji Kupujících se řídí zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů a ostatními právními předpisy platnými na území ČR. Kupující svým svobodným rozhodnutím (stiskem tlačítka Objednat) dává najevo, že si je vědom všech výše uvedených skutečností a souhlasí s dalším zpracováním svých osobních údajů pro účely obchodní činnosti provozovatele tohoto e-shopu, jímž je Kupující. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, Kupující má právo na přístup k údajům a náleží mu ochrana práv v rozsahu stanoveném zákonem. Tento souhlas může Kupující kdykoli písemně odvolat. Osobní údaje budou plně zabezpečeny proti zneužití. Data budou uchovávána a nebudou sdílena s aplikacemi třetích osob.

Prodávající je správcem a současně zpracovatelem osobních údajů ve smyslu výše uvedeného zákona. Prodávající je evidován v Registru správců Úřadu pro ochranu osobních údajů pod registračním číslem 00053177, s datem registrace 23. 6. 2014.

Poskytnuté osobní údaje je Prodávající oprávněn využít nad rámec zpracování nutného pro uzavření a plnění Smlouvy jen za podmínek uvedených níže.

Kupující poskytnutím uvedených osobních údajů dobrovolně souhlasí s tím, aby údaje poskytnuté v rozsahu, které v konkrétním případě vyplnil či které byly o něm získány na základě uzavřené Smlouvy či v rámci prohlížení internetových stránek Prodávajícího, byly zpracovány Prodávajícím, jakožto správcem za účelem nabízení služeb a produktů Prodávajícího, zasílání informací o činnosti Prodávajícího, a to i elektronickými prostředky (zejména e-mail, SMS zprávy, telemarketing) dle zákona č. 480/2004 Sb., na dobu do odvolání tohoto souhlasu (např. zasláním libovolné zprávy na email: info@elektrosolid.cz). Zpracováním výše uvedených osobních údajů může Prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele.

Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem i obchodních sdělení Prodávajícího na e-mail Kupujícího.

Prodávající tímto informuje subjekt údajů a poskytuje mu výslovné poučení o právech vyplývajících ze zákona o ochraně osobních údajů, tj. zejména o tom, že poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, že subjekt údajů má právo k jejich přístupu, má právo výše uvedený souhlas kdykoliv písemně odvolat na adrese Prodávajícího a dále má právo v případě porušení svých práv obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů a požadovat odpovídající nápravu, kterou je např. zdržení se takového jednání správcem, odstranění vzniklého stavu, poskytnutí omluvy, provedení opravy či doplnění, zablokování, likvidace osobních údajů, zaplacení peněžité náhrady, jakož i využití dalších práv vyplývajících z § 11 a 21 daného zákona. Pokud si Kupující přeje opravit osobní údaje, které o něm Prodávající zpracovává, může jej o to požádat na emailové adrese info@elektrosolid.cz nebo na výše uvedené poštovní adrese Prodávajícího.

4. Objednávka a uzavření Smlouvy

Na základě registrace Kupujícího provedené na e-shopu může Kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní pak může Kupující provádět objednávání zboží. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy Kupující svůj uživatelský účet déle než šest (6) měsíců nevyužívá, či v případě, kdy Kupující poruší své povinnosti ze Smlouvy (včetně těchto VOP). Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení Prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

Kupující může provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní e-shopu.

Objednávku je Kupující oprávněn zaslat Prodávajícímu pouze skrze objednávkový systém e-shopu.

Veškerá prezentace zboží umístěná na e-shopu je informativního charakteru a Prodávající není povinen uzavřít s Kupujícím Smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

Návrhem k uzavření kupní Smlouvy je umístění nabízeného zboží Prodávajícím na stránky e-shopu. Smlouva vzniká odesláním objednávky Kupujícím a přijetím objednávky Prodávajícím. Toto přijetí Prodávající neprodleně potvrdí Kupujícímu informativním emailem na zadaný email, na vznik Smlouvy však toto potvrzení nemá vliv. Vzniklou Smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů.

E-shop obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení jeho hlavních vlastností, cen jednotlivého zboží, způsob platby a způsob dodání nebo plnění, náklady na dodání. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány v e-shopu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít Smlouvu za individuálně sjednaných podmínek. E-shop obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené v e-shopu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

Pro objednání zboží vyplní Kupující objednávkový formulář v e-shopu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o objednávaném zboží, způsobu úhrady kupní ceny zboží, o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a informace o nákladech spojených s dodáním zboží. Před odesláním takovéto objednávky Prodávajícímu je Kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vložil, a to i s ohledem na možnost Kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Dokončit objednávku“. Údaje uvedené v objednávce jsou Prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení Kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty Kupujícího uvedenou v uživatelském účtu či v objednávce (dále jen „e-mail Kupujícího.“).

Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat Kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

Smluvní vztah mezi Prodávajícím a Kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je Prodávajícím zasláno Kupujícímu na jeho e-mail. Kupní smlouva včetně VOP je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání Smlouvy. Náklady vzniklé Kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením Smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí Kupující sám.

Tyto VOP jsou vyhotoveny v českém jazyce, přičemž Smlouvu je možné uzavřít též pouze v jazyce českém. Spotřebitel, který má trvalé bydliště v členském státě Evropské unie mimo území České republiky, popř. který je občanem členského státu Evropské unie mimo území České republiky, potvrzením objednávky souhlasí s uzavřením Smlouvy v českém jazyce. Po uzavření Smlouvy není možné zjišťovat, zda při zpracování dat před podáním objednávky vznikly chyby, případně tyto chyby opravovat. Uzavřená Smlouva není Prodávajícím archivována a není po vyžádání Kupujícímu přístupná.

5. Cena a platba

Nabídka a cena uváděné na e-shopu prodejce jsou smluvní, konečné, vždy aktuální a platné, a to po dobu, kdy jsou takto Prodávajícím v e-shopu nabízeny. Náklady na dopravu jsou uvedeny v části „Dodací lhůta a podmínky dodání“. Konečná kupní cena po vyplnění objednávkového formuláře je již uvedena i včetně dopravného a balného. Jako cena při uzavření Smlouvy mezi Prodávajícím a Kupujícím platí cena uvedená u zboží v době objednávání zboží Kupujícím. Daňový doklad na základě Smlouvy slouží zároveň i jako dodací list. Kupující může zboží převzít zásadně až po jeho úplném uhrazení, pokud není toto dohodnuto jinak.

Případné slevy z ceny zboží poskytnuté Prodávajícím Kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

V případě, kdy Kupující provede úhradu a Prodávající posléze není schopen zajistit dodání zboží, vrátí Prodávající neprodleně plnění Kupujícímu dohodnutým způsobem. Lhůta k vrácení vynaložených prostředků je závislá na zvoleném způsobu jejich vrácení, nesmí však překročit dobu 30 dní od okamžiku, kdy tato nemožnost vznikla.

Zboží zůstává do úplného zaplacení ve vlastnictví Prodávajícího.

Prodávající nepožaduje od Kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno ustanovení VOP ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem.

Prodávající akceptuje následující platební podmínky:

 • hotově na pražské prodejně Prodávajícího;
 • hotově při převzetí od doručovací společnosti. V případě přepravní služby GLS činí poplatek 50 Kč. V případě přepravní služby GEBRÜDER WEISS činí poplatek 100 Kč;
 • platební kartou na pražské prodejně Prodávajícího. Zde Prodávající akceptuje karty MasterCard, Maestro, Visa a Visa Electron.
 • online platební kartou, která umožňuje platby na internetu prostřednictvím Vaší banky;
 • Kupující, kteří jsou klienty Raiffeisenbank, mohou být po podání objednávky přesměrováni na platební bránu této banky, kde po přihlášení pouze potvrdí již předvyplněnou platbu;
 • Kupující má rovněž možnost po podání objednávky vyplnit formulář splátkové společnosti Cetelem, která po doložení všech potřebných dokladů jeho žádost posoudí a po schválení úvěru bude zboží doručeno dopravou dle výběru Kupujícího. Cetelem (Pro podrobné info o produktech společnosti CETELEM klikněte na níže uvedený banner)

 

V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do čtrnácti (14) dnů od uzavření kupní smlouvy.

Prodávající vystaví ohledně plateb prováděných na základě Smlouvy Kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví Prodávající Kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na e-mail kupujícího.

6. Dodací lhůta a podmínky dodání

Prodávající splní dodávku zboží předáním tohoto zboží Kupujícímu, nebo předáním zboží prvnímu dopravci, tím také přechází na Kupujícího nebezpečí škody na věci. Dostupnost zboží je uvedena vždy v detailu tohoto zboží. Dodací lhůta je závislá na dostupnosti zboží, platebních podmínkách a podmínkách dodání, a činí maximálně 30 dnů. V běžných případech zboží Prodávající expeduje do dvou (2) pracovních dnů od uhrazení plné výše kupní ceny. Konečný termín dodání je vždy uveden v emailu, jímž se potvrzuje objednávka. Součástí dodávky není instalace zakoupeného zboží (pakliže není tato instalace zakoupena jako služba k produktu). Společně se zásilkou obdrží Kupující daňový doklad/fakturu.

Dodací lhůta začíná u zboží, které bude Kupujícím placeno při převzetí, tj. na dobírku, běžet dnem platného uzavření kupní Smlouvy dle těchto VOP. V případě, že Kupující zvolil jinou variantu úhrady než zaplacení zboží při jeho převzetí, začíná dodací lhůta běžet až od úplného zaplacení kupní ceny, tj. od připsání příslušné částky na účet Prodávajícího.

Prodávající akceptuje následující dodací podmínky:

 • doprava po Praze
 • GEBRÜDER WEISS
 • GLS
 • Osobní odběr 0,- Kč 
 • Doprava po Praze do 100kg 250,- Kč
 • Doprava po Praze nad 100kg 400,- Kč
 • Doprava mimo Prahu do 2kg (náhradní díly) 100,- Kč
 • Doprava mimo Prahu do 30kg 200,- Kč
 • Doprava mimo Prahu od 31kg do 50kg 350,- Kč
 • Doprava mimo Prahu od 51kg do 100kg 500,- Kč
 • Doprava mimo Prahu nad 100kg 700,- Kč

 Ceny jsou s DPH.

V případě výměny zboží ve lhůtě 14-ti dnů od zakoupení zboží jsou Kupujícímu účtovány náklady na poštovné, a to při každém jednotlivém zaslání zboží směrem ke Kupujícímu.

V případě vrácení zboží Kupujícím Prodávajícímu do 14-ti dnů hradí náklady na poštovné Kupující.

7. Práva z vadného plnění

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).

Prodávající odpovídá Kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména Prodávající odpovídá Kupujícímu, že v době, kdy Kupující zboží převzal:

 • má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které Prodávající popsal nebo které Kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné;
 • se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití Prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá;
 • zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy;
 • je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti 
 • zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

Projeví-li se vada v průběhu šesti (6) měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř (24) měsíců od převzetí.

Práva z vadného plnění uplatňuje Kupující u Prodávajícího na adrese jeho provozovny, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně i v sídle nebo místě podnikání Prodávajícího. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od Kupujícího reklamované zboží.

Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího.

V souladu s platným právním řádem České republiky není Kupujícímu, který je podnikatelem a zboží nakupuje v souvislosti s podnikáním, poskytována záruka na zboží mimo obecnou odpovědnost Prodávajícího za vady zboží při jeho předání. Kupujícím, kteří jsou podnikateli a kupují zboží v souvislosti se svou podnikatelskou činností, je poskytována záruční doba 12 měsíců.

Pro uplatnění vady je potřebné předložit pořizovací doklad (účtenka, faktura), popř. záruční list. V případě zaslání zboží Prodávajícímu je nutné zboží zabalit pro přepravu takovým způsobem, aby nedošlo k jeho poškození během přepravy.

Prodávající poskytuje Kupujícím pozáruční servis.

8. Reklamační řád

V případě poruchy má Kupující možnost volat na linku Elektro Solid 261 216 792, případně se obrátit na Prodávajícího prostřednictvím e-mailu: info@elektrosolid.cz.

V případě, že se v průběhu záruční doby vyskytne vada, má Kupující, v závislosti na povaze této vady, při uplatnění záruky následující práva:

v případě vady odstranitelné:

a) právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady

b) právo na výměnu vadného zboží nebo vadné součásti, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné

c) v případě nemožnosti postupů uvedených v bodech a) a b) má právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupení od kupní smlouvy

v případě vady neodstranitelné:

a) právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupení od Smlouvy

v případě vady odstranitelné, pokud Kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí vady po opravě (tzn. zboží bylo již 3x reklamováno pro stejnou vadu) nebo pro větší počet vad věc řádně užívat

a) právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupení od kupní smlouvy

jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li spotřebitel výměnu věci:

a.) právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupení od kupní smlouvy

Reklamaci lze uplatnit u Prodávajícího, a to ve všech jeho provozovnách.

Reklamace se nevztahují na případy:

 • vznikla-li závada nebo poškození prokazatelně nesprávným užíváním, v rozporu s návodem k použití anebo jiným nesprávným jednáním Kupujícího
 • prokazatelných nedovolených zásahů do zboží
 • na vady, které vznikly běžným opotřebením spotřebního zboží se stanovenou lhůtou použití dle zvláštních právních předpisů, pokud je taková reklamace uplatňována po uplynutí této lhůty
 • vady způsobené vlivem živelných katastrof

9. Odstoupení od Smlouvy

Kupující-spotřebitel bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od Smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání Kupujícího nebo pro jeho osobu, o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které Kupující z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit. Nejedná-li se o žádný z uvedených případů má Kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od Smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem Smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od Smlouvy musí být Prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Odstoupení od Smlouvy může Kupující zasílat na adresu provozovny Prodávajícího (Svatoslavova 28, 140 00, Praha 4) či na adresu elektronické pošty prodávajícího (info@elektrosolid.cz).

V případě odstoupení od Smlouvy dle tohoto článku VOP se Smlouva od počátku ruší. Zboží musí být Prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od Smlouvy Prodávajícímu. Odstoupí-li Kupující od Smlouvy, nese Kupující náklady spojené s navrácením zboží Prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

V případě odstoupení od Smlouvy dle tohoto článku VOP vrátí Prodávající peněžní prostředky přijaté od Kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od Smlouvy, a to stejným způsobem, jakým je Prodávající od Kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté Kupujícím již při vrácení zboží Kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím Kupující bude souhlasit a nevzniknou mu tím další náklady. Odstoupí-li Kupující od Smlouvy, není Prodávající povinen vrátit přijaté peněžní prostředky Kupujícímu dříve, než mu Kupující zboží vrátí.

Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je Prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku Kupujícího na vrácení kupní ceny.

Do doby převzetí zboží Kupujícím je Prodávající oprávněn kdykoliv od Smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí Kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to stejným způsobem, jakým je Prodávající od Kupujícího přijal.

Je-li společně se zbožím poskytnut Kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi Prodávajícím a Kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od Smlouvy Kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a Kupující je povinen spolu se zbožím Prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

10. Závěrečná ustanovení

Kupující se zavazuje uhradit veškeré náklady vzniklé Prodávajícímu rozesíláním upomínek a náklady spojené s vymáháním případných pohledávek.

Kupující bere na vědomí, že Prodávající je oprávněn postoupit svou pohledávku ze Smlouvy na třetí osobu.

Kupující bude neprodleně informovat Prodávajícího o změně svých identifikačních údajů, a to nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne, kdy taková změna nastala.

Strany se zavazují, že vynaloží maximální úsilí na smírné řešení veškerých sporů vzešlých ze Smlouvy a/nebo VOP nebo v souvislosti s nimi.

Vzájemný závazkový vztah smluvních stran se řídí právním řádem České republiky, zejména občanským zákoníkem.

V případě, že kterékoliv ustanovení Smlouvy a/nebo VOP je nebo se stane či bude shledáno neplatným nebo nevymahatelným, neovlivní to (v nejvyšším rozsahu povoleném právními předpisy) platnost a vymahatelnost zbývajících ustanovení Smlouvy a/nebo VOP. Smluvní strany se v takových případech zavazují nahradit neplatné či nevymahatelné ustanovení ustanovením platným a vymahatelným, které bude mít do nejvyšší míry stejný a právními předpisy přípustný význam a účinek, jako byl záměr ustanovení, jež má být nahrazeno.

Tyto VOP nabývají platnosti a účinnosti dne 13. 6. 2015 a jsou k dispozici taktéž na internetových stránkách Prodávajícího. Tyto VOP je Prodávající oprávněn kdykoliv změnit. VOP pak pozbývají platnosti a účinnosti dnem nabytí účinnosti VOP pozdějších.

Recyklační poplatek

V souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, se na Kupujícím zakoupené zboží vztahuje povinnost uhradit recyklační poplatek. Tuto povinnost splní Kupující spolu s uhrazením kupní ceny Prodávajícímu. Výše recyklačního poplatku je vždy uvedena v detailu produktu na webových stránkách Prodejce.

Zboží 2. jakosti

Nejste detailisti a chcete ušetřit? Vyberte si z nabídky zboží 2. jakosti s lehce poškozeným obalem nebo výrobkem za výrazně nižší cenu! Zboží je nové, nejedná se o bazar!

Nejprodávanější zboží

Ariston II.JAKOST NTS Regent 80 (poškozený kus)

Cena včetně DPH: 1 690,- Kč


Ariston II.JAKOST NTS Regent 100 (poškozený kus)

Cena včetně DPH: 1 790,- Kč


Ariston ND topné těleso 2500W 816606

Cena včetně DPH: 799,- Kč

Nevíte si rady? Zeptejte se nás!

Jsme zde pro Vás!

E-mail: info@elektrosolid.cz

Mobil: +420 731 713 581

Telefon: +420 241 411 611